IWP022

Volkswagen Eurovan 2.8 VR6 12V

  • Part No.: IWP022
  • Zhengjie No.: ZJIWP022
  • OEM No.: 021906031D
  • Hole No.: 5

ZJIWP022

Name :Fuel injector

Zhengjie No.:ZJIWP022

Type:Serise Ⅰ

OE No.:IWP022/021906031D

Hole No.:5

Application :Volkswagen Eurovan 2.8 VR6 12V


正捷|电喷|电喷科技|正捷电喷正捷|电喷|电喷科技|正捷电喷

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

正捷|电喷|电喷科技|正捷电喷